Langkah Memperkasakan Subsektor Ternakan

 • Pewujudan kilang makanan ternakan tempatan sendiri melalui penglibatan Persatuan Peladang untuk mengurangkan kos input;

 • Memberi fokus terhadap pembangunan industri madu yang lebih mapan di sepanjang rantaian nilai;

 • Menggalakkan aktiviti reverse investment di luar Negara seperti di India bagi mendapatkan input makanan ternakan; dan

 • Pemerkasaan dan perluasan program pembangunan ternakan dengan mengaplikasikan teknologi moden.

Langkah Memperkasakan Subsektor Tanaman

 • Pewujudan dana bagi memberi bantuan semula tanaman buah-buahan terpilih yang dikehendaki pasaran
 • Pembangunan tanah terbiar yang ketika ini dianggarkan berjumlah 200,000 hektar khususnya bagi tanaman padi;
 • Pemerkasaan aktiviti R&D melalui penyelarasan dan pemantauan oleh MARDI dalam mewujudkan benih baru yang berkualiti sesuai dengan persekitaran semasa seperti memperkenalkan Benih Padi Aerob;
 • Mengurangkan kerugian lepas tuaian (post-harvest losses) menerusi pengurusan pertanian yang lebih cekap dan bersepadu;
 • Memberi focus terhadap pembangunan industri madu yang lebih mapan di sepanjang rantaian nilai;
 • Memperluaskan pengurusan pertanian secara mini estate terutamanya dalam tanaman padi dan nanas untuk meningkatkan pengeluaran dan meningkatkan pendapatan peladang;
 • Mewujudkan Akta Baja dalam menjamin bekalan makanan yang selamat dimakan ; dan
 • Memperluaskan program touch point dalam menggalakkan rakyat menceburi bidang pertanian.

Memperkasakan Golongan Muda Dalam Sektor Pertanian

 • Penubuhan Unit Agropreneur Muda dalam merancang, menyelaras dan melaksanakan program pembangunan keusahawanan tani melibatkan para belia dan siswazah;

 • Penyediaan program berpakej melalui penyediaan latihan, pembiayaan dan tanah / ruang perniagaan bagi memudahkan belia menceburi bidang pertanian dan industri asas tani serta penyediaan green lane dalam mendapatkan khidmat nasihat dan bantuan;

 • Pewujudan Majlis Perunding Agropreneur Muda yang dipengerusikan oleh YB Menteri merupakan usaha engagement dengan golongan belia untuk terlibat sama dalam penggubalan dasar dan program-program pembangunan pertanianbelia; dan

 • Pemerkasaan institusi latihan di bawah kementerian melalui penawaran kursus-kursus yang lebih mudah diterima oleh pasaran pekerjaan.

Langkah untuk mengimbangi pengeluaran dan harga kepada pengguna

 • Pewujudan 100 pasar ikan/nelayan bagi menggalakkan nelayan menjual terus ikan kepada pengguna;
 • Pembangunan pasar-pasar borong baru dan pewujudan 1,000 pasartani di seluruh Negara secara moden melalui penggunaan caravan bagi menggalakkan jualan langsung peladang kepada pengguna:
 • Penambahan peruntukan bagi menggalakkan lebih banyak aktiviti promosi dalam dan luar negara;
 • Mengawal isu monopoli dengan membuka lebih banyak peluang kepada syarikat tempatan mendapat Approval Permit (AP) Sektor Pertanian seperti beras, kobis, kelapa dan kopi;
 • Membuka lesen import ayam bulat dan daging bagi menstabilkan harga ayam di pasaran tempatan terutama di musimperayaan; dan
 • Melarang pengeksportan ikan rakyat (ikan selar, ikan kembung, ikan pelaling, ikan selayang, dan ikan cencaru) dan 2 jenis ikan air tawar (ikan keli dan ikan tilapia) terutama ke Singapura bagi memastikan bekalan dalam Negara mencukupi dan dijual pada harga yang berpatutan.
 • Promosi pemasaran melalui FAMA dan LKIM melalui media massa akan dilakukan secara agresif dan bersepadu.
 • Lebih banyak kursus akan dianjurkan kepada golongan petani, penternak dan nelayan dalam usaha menjadikan golongan ini lebih berdaya saing.

Perubahan atau penambahbaikan yang ingin ditekankan di kementerian

 • Mengubah persepsi masyarakat serta golongan sasar dan mereka yang terlibat secara langsung dalam sector ini supaya imej pertanian dilihat sebagai satu sector penyumbang kepada ekonomi negara, moden, berpendapatan tinggi dan dipacu oleh golongan muda.
 • Meningkatkan pendapatan petani,  penternak dan nelayan ke tahap yang lebih baik daripada purata pendapatan RM1,000 sebulan kepada sekurang-kurangnya RM2,000 sebulan.
 • Memperkasakan dan memudakan sektor pertanian dengan penglibatan lebih ramai golongan muda sebagai pelapis bagi menggantikan golongan warga tani yang sedia ada.
 • Menjamin bekalan makanan yang mencukupi dan selamat dimakan pada harga yang berpatutan kepada rakyat
 • Memperkasakan peranan serta tanggungjawab Pertubuhan Peladang dan Persatuan Nelayan sebagai pengeluar utama makanan negara.
 • Memasarkan produk secara terus menerusi konsep dari ladang kepada pengguna dengan mengukuhkan rantaian pemasaran FAMA dan LKIM.

 • Mengubah minda dan sikap golongan petani, penternak dan nelayan supaya mereka berupaya mengamalkan amalan pertanian baik (GAP) bagi tujuan kualiti dan seterusnya meningkatkan ‘value-added’/nilai tambah hasil pengeluran mereka bagi mencapai pendapatan yang lumayan.

 • Memperkukuhkan lagi fungsi, peranan dan tanggungjawab seluruh warga MOA dalam usaha meningkatkan martabat golongan petani, penternak dan nelayan.